Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Δια την μαθητιώσαν νεολαίαν Παρακλητικός Κανών είς την Παναγίαν

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
διά την μαθητιώσαν νεολαίαν

 Θερμές ευχαριστίες στον Ιεροδιδάσκαλο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Αλεντά, Αρχιερατικό επίτροπο Πολιχνίτου, διά την ηλεκτρονική καταγραφή.
Ο Ιερεύς
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ο Αναγνώστης·  Αμήν.  Ψαλμός ρμβ' (142).
Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αλήθεια Σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη Σου. Και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του δούλου Σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον Σου πας ζων. Ότι εν πάσι τοις έργοις Σου, εν ποιήμασι των χειρών Σου εμελέτων. Διεπέτασα προς Σε τας χείρας μου· η ψυχή μου ως γη άνυδρός Σοι. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν Σου απ’ εμού, και ομοιωθήσομαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν μοι το πρωΐ το ελεός Σου, ότι επί Σοι ήλπισα. Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου. Εξελού με εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά Σου, άτι Συ ει ο Θεός μου. Το Πνεύμα Σου το αγαθόν οδηγή­σει με εν γη ευθεία ένεκεν του ονόματος Σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τή δικαιοσύνη Σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου· και εν τω ελέει Σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος Σου ειμί.
Και ευθύς ψάλλομεν
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν ευλογημέ­νος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Στίχ. α'. Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.
Θεός Κύριος, καί έπέφανεν ήμιν...
Στίχ. β'. Πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.
Θεός Κύριος, και έπέφανεν ημίν...
Στίχ. γ'. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.
Θεός Κύριος, και επέφανεν ημίν...
Είτα τα παρόντα τροπάρια.
Ήχος δ'. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ
Ως τετοκυία τον Θεόν των απάντων, ταις μητρικαίς Σου προς αυτόν ικεσίαις, Θεογεννήτορ Κόρη Αειπάρθενε, χάριν επουράνιον, φωτισμόν και ειρήνην, σύνεσιν και φρόνησιν, συμπαθώς αεί δίδου, τη νεολαία τη πανευλαβώς, την σην αιτούση, ταχείαν αντίληψιν.
Δόξα Πατρί καί Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (όμοιον)
Των ευλαβώς μαθητιώντων Παρθένε, τας διανοίας και τον νουν και καρδίαν, προς την παιδείαν πτέρωσον την κρείττονα, τούτους αποτρέπουσα, εννοιών των ματαίων, ως αν μαθητεύσωσι, εν σπουδή και αγάπη, και του Σωτήρος δούλοι εκλεκτοί αναφανώσι, σοφίας τοις δόγμασι.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ακολουθία Καθαγιασμού σπιτιῶν τά Θεοφάνεια

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν.Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ΄)

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς ουρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

 Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆςΤριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα
καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.

Του Κυρίου δεηθώμεν...
Κύριε Ιησού Χριστέ ο εν Ιορδάνη βαπτισθήναι καταδεξάμενος κ' αγιάσας τα ύδατα ευλόγησον πάντας τους διαμένοντας εις τον οίκον τούτον κ' καταξίωσον  αυτούς, εμπλυσθήναι του αγιασμού σου δία της του ύδατος τουτου ραντισμού κ΄ γενέσθω Κύριε υμίν, εις υγείαν ψυχής τε κ' σώματος
    Συ γαρ ο αγιασμός των ψυχών κ' των σωμάτων ημών κ' συ την δόξα αναπέμπομεν συν τω ανάρχω σου ΠατρΙ κ' το Παναγίω κ' Ζωοποιώ σου πνεύματι νύν κ' αεί νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Εν Ιορδάνη     (ραντισμός)
Ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτισθήναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία Χριστέ ο Θεός υμών πρεσβείες της Θεοτόκου κ' αειπαρθένου Μαρίας κ' πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε υμάς ως αγαθός καί  φιλάνθρωπος κ’ ελεήμων Θεός . Δώρησε Κύριε βίον ειρηνικόν υγιή κ' σωτήριον στους δούλους σου ............... διαμένοντες στον οίκον τούτο κ’ διαφύλαξον αυτούς εις τους αιώνας.


Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1

На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.


Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Παράκλησις Ἁγίας ΘΩΜΑΪΔΟΣ τῆς Λεσβίας

       
  Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ ρνβ’(142) Ψαλμός και το Θεός Κύριος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα τά Τροπάρια.  
Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Αἱ τοῖς συζύγοις τοῖς δυστρόποις προσκρούουσαι, καί τάς ψυχάς ὑμῶν καί σώματα φθείρουσαι, κατεπειγόντως σπεύσατε ἰδεῖν σύζυγον ἀπτόητον, πρός βολάς τοῦ συζύγου, καί καθυπομένουσαν τάς ἐκ τούτου βασάνους· τήν Θωμαΐδα ὑμνήσω τήν σεπτήν, Λέσβου ἁπάσης, Ἑλλάδος τε καύχημα.
Δόξα. Ὅμοιον.
Οἱ ταῖς βασάνοις τῆς ζωῆς συντριβόμενοι, καί ταῖς αἰκίαις τοῦ βελίαρ καμπτόμενοι, πρός Θωμαΐδα στρέψατε τόν νοῦν, καί τούς ὀφθαλμούς ψυχῆς, καί θεάσασθε σθένος, δι’ οὗ καθυπέμεινε πειρασμούς τοῦ Στεφάνου, τοῦ ἀκανθώδους ὄντως καί σκαιοῦ, συζύγου ταύτης, καί θάρσος ἀντλήσατε.
Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε, τάς δυναστείας Σου, λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰμή γάρ Σύ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; τίς δέ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σούς γάρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.

Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.

Ὁ Κανών.
Ὠδή α'. Ἦχος πλ. δ'. Ὑγράν διοδεύσας.
Θωμᾶ Ἀποστόλου συνώνυμε, ἡ χάριν λαβοῦσα Ἀποστόλων ἱκέτευε, εἰρήνην ἐλθεῖν ἐν τῇ ψυχῇ μου, καί ἡρεμίαν καρδίᾳ καί σώματι.

 σύζυξ γενναία τε καί πιστή συζύγῳ ἀπίστῳ καί ἀδίκῳ ἐκδικητῇ, εἰρήνην συζύγοις νῦν παράσχου, τάς τοῦ βελίαρ παγίδας συντρίβουσα.

Ματαίως ἐπείρασε Θωμαΐς ὁ Στέφανος τότε, τό τε σῶμά σου καί ψυχήν, πυκτεύων καί δέρων καί ὕβρεις ἐκτοξεύων, καί μή διασαλεύων σοῦ τό στερέμνιον.

Θεοτοκίον.
Ἀπείρῳ στοργῇ Σου Μῆτερ ἁγνή, Μαρία Παρθένε, ἀγκαλίζου την ταπεινήν ψυχήν μου, ὠδύναις ποικίλαις πεπαρμένην, καί δίδου μοι εἰρήνην, θάρρος καί δύναμιν.

Ὠδή γ'. Οὐρανίας ἁψίδος.

АКАТИСТ КЪМ СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ

КОНДАК 1. 

Избран чудотворче и предивен угодниче Христов, бърз наш помощниче и молитвениче, преподобни отче Серафиме. Величаем прославилия те Господ и ти пеем похвални песни. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, от всякакви беди освободи нас, които ти зовем: Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

ИКОС 1. 
Творецът на ангелите те избра изначало да прославиш с твоя живот пречудното име на Светата Троица. Ти се яви като земен ангел и като серафим в плът, като пресветъл лъч на вечното Слънце на правдата животът ти просия. Виждайки преславните твои дела, ние с благоговение и радост ти казваме така: 
Радвай се, правило на вярата и благочестието; радвай се, образец на кротостта и смирението. 
Радвай се, преславно величие на верните; радвай се претихо утешение на скръбните. 
Радвай се, прелюбима похвало на монасите; радвай се, предивна помощ на живеещите в света. 
Радвай се, славо и закрило на Русия; радвай се, свещено украшение на Тамбов. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 


КОНДАК 2. 
Виждайки сърдечната ти любов към монашеския живот, преподобни отче Серафиме, майка ти разбра святата Божия воля за тебе и те принесе Богу като съвършен дар, благославяйки те в тесния монашески път със своя свят кръст, който ти си носил на гърдите си до края на своя живот, показвайки велика любов към разпналия се за нас Христос, нашия Бог, Комуто ние всички с умиление зовем: Алилуя. 

ИКОС 2. 
Небесен разум ти се дарува, свети угодниче Божий: от юноша непрекъснато си мислил за небесното, напуснал си бащин дом заради Царството Божие и Неговата правда. Затова приеми от нас тази похвала: 
Радвай се, богоизбрано чедо на град Курск; радвай се, пречестно клонче на благочестиви родители. 
Радвай се, наследниче на добродетелите на майка си; радвай се, че си научен от нея на благочестие и молитва. 
Радвай се, че си с кръст от майка си благословен за духовни подвизи; радвай се, че до смъртта си ти като светиня си пазил това благословение. 
Радвай се, че си оставил родния дом заради любов към Господа; радвай се, че всички радости на този свят си сметнал за нищо. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

КОНДАК 3. 
Силата на Всевишния те пазеше още от детство, преподобни, защото, като падна от високия храм, Господ те запази невредим, и когато страдаше тежко, сама Владичицата на света ти се яви и ти донесе небесно изцеление, понеже от младини вярно си служил на Бога, всякога зовейки: Алилуя. 

ИКОС 3. 
Имайки усърдие за подвизи в монашеския равноангелски живот, си отишъл в светия град Киев на поклонение на Печерските преподобни и от устата на преподобния Доситей си получил заповед да отидеш в Саровската пустиня. С вяра отдалеко си разцелувал това свято място и заселвайки се там, си завършил своя богоугоден живот. Ние, удивлявайки се на това Божие промишление за тебе, с умиление ти пеем: 
Радвай се, ти, който си се отказал от светската суета; радвай се, ти, който пламенно си пожелал небесното отечество. 
Радвай се, ти, който си възлюбил Христа с цялото си сърце; радвай се, ти, който си възприел благото Христово иго. 
Радвай се, ти, който си изпълнен със съвършено послушание; радвай се, ти, верен пазителю на светите Господни заповеди. 
Радвай се, ти, който си утвърдил молитвено ума и сърцето си в Бога; радвай се, непоколебими стълбе на благочестието. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

КОНДАК 4. 
Като си усмирил бурята на злите напасти, преминал си целия тесен и скръбен път на монашеския подвиг, понесъл си ярема на пустинния живот, затвора и мълчанието, многонощното бдение и така с Божията благодат, преминавайки от сила в сила, от деяния към Боговидение, преселил си се в горните обители, където с ангелите пееш на Бога: Алилуя. 

ИКОС 4. 
Слушайки и виждайки твоя свят живот, преподобни отче Серафиме, всички твои братя ти се удивляваха и идвайки при тебе, се поучаваха от твоите слова и подвизи, прославяйки Господа, дивен в Своите светии. А ние всички с вяра и любов те възхваляваме, преподобни отче, и ти пеем така: 
Радвай се, ти, който си принесъл изцяло себе си в жертва на Господа; радвай се, че си се издигнал на висотата на базстрастието. 
Радвай се, добропобедни войне Христов; радвай се, благи и верни рабе на Небесния Домовладика. 
Радвай се, непосрамени ходатаю за нас, пред Господа; радвай се, наш усърден молитвениче към Богородица. 
Радвай се, пустинен крине на пречудното благоухание; радвай се, непорочен съсъде на Божията благодат. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски Чудотворче. 

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Akathist Hymn to the Virgin of Kazan

Kontakion 1
Our Lady of Kazan, most blessed and all-holy, we venerate your glorious icon which was brought to Russia from Constantinople in the thirteenth century. You are our treasure, Virgin Mary, and where our treasure is our heart is. Your wonderworking icon is a precious fortune, a wealth of intercession for the Godly-minded who bow before you – as we do today, amid the agonizing events of our own Time of Troubles. In humility we therefore declare:
Rejoice, Virgin of Kazan, Protectress of the repentant and merciful.
 Ikos 1
We flee to you, Mother of God of Kazan, and beg you to save us from the Tatars of our time and from all enemies of the Holy Church. May their cruel yoke not be upon us, no matter the number of our sins which we now put behind us – for today we celebrate your icon and we turn to you in repentance. Receive us even as your Son, Jesus Christ, received the Penitent Woman who wept as His feet, that we may thrive in your fearlessness and bring you these praises:
Rejoice, imperishable wealth of the persecuted.
Rejoice, enduring prosperity that cannot be plundered.
Rejoice, unrivaled treasure of true believers.
Rejoice, unshakable courage that will not be silenced.
Rejoice, cause of gladness even in the Time of Troubles.
Rejoice, cause of cheerfulness for the clean of heart.
Rejoice, reason for hope even in the gloomiest hour.
Rejoice, reason for confidence in the course of salvation.
Rejoice, conqueror of the anguish of sinfulness.
Rejoice, vanquisher of the agony of time and place.
Rejoice, stronghold of truth.
Rejoice, guardian of righteousness.
Rejoice, Virgin of Kazan, Protectress of the repentant and merciful.
 Kontakion 2
The centuries advance, holy Virgin of Kazan, yet your intercession is ageless and your blessings are perpetual. The city of Kazan was destroyed by fire in the sixteenth century, but your glorious icon was hidden and kept safe from the ravages of this world and from the corrosion of time’s passing. Nothing and nobody can impede the intentions of the Mother of God, and we therefore implore you to preserve us from unfaithfulness during our Time of Troubles. In thanksgiving for your valor in spiritual battle, we say: Alleluia.
 Ikos 2
Your hidden icon was located through the visionary dreams of Matrona, a 10-year old girl, who said the icon was buried beneath the ashes of calamity – safe from the Tatars and all atrocities committed under the guise of justice and morality. Matrona and her mother dug up the icon from beneath a burned-down house, and its original beauty had been miraculously preserved. Blessed Virgin of Kazan, we entreat you to honor us also with your immaculate presence, that we may bring rightful praises to you:

Акафист святому пророку Ааарону и первосвященнику

Кондак 1
Избранный Богом на служение первосвященническое, святый славне пророче Аароне, прославяюще возвеличившаго тя Господа, тебе, яко первому архиерею Всевышняго, похвалныя песни возсылаем, ты же, предстояй ныне пред лицем Божиим, Емуже жертвы и всесожжения приносил еси, поминай нас у престола Его, да зовем Ти:
Радуйся святый пророче Аароне, первосвященниче Господень и первый       архиерее Бога Всевышняго.

Икос 1
Ангелов Творец и властей Владыка в деснице Своей содержаяй вся народы и промыслительно ими управляяй, егда изволи извести народ Свой Израиля из рабства египетскаго, избра тя славне Аароне чрез раба Своего Моисея в первосвященники Себе, дабы предстроять ти пред Ним во святилище и возносити Ему жертвы и всесожжения, молитвы и прошения о людех. Мы же восхваляя Бога за сие, приносим ти таковая:
Радуйся, народа богоизбранного отрасле пречестная.
Радуйся, родителей благочестивых чадо благословенное.
Радуйся, великому Моисею сродник явивыйся.
Радуйся, споборник и соратник в нелегком деле народоправления тому бывый.
Радуйся, святых праотцев ветве многоплодная.
Радуйся, колена Левина прозябение священное.
Радуйся, святый пророче Аароне, первосвященниче Господень и первый      архиерее Бога Всевышняго.

Кондак 2
Егда по велению Божию возвратися Моисей во Египет, дабы извести народ избранный в землю обетованную, юже Господь дати праотцем обещася, ты же, пророче Аароне, сретил его, и предвкушая скорое избавление от рабства египетскаго, в радости вопиял Всевышнему: Аллилуия!

Икос 2
Егда же нечестивый фараон повеле умервщляти младенцы мужеска полу, дабы истребити народ израильский, ты, славне Аароне, во младенчестве силою Божией сохранен был еси и в житии твоем тяготу и труд рабский с соплеменники твоими разделяя, скорбя и моляся о народе твоем. Сия ведуще, мы недостойнии воспеваем ти таковая:
Радуйся, гибели во младенчестве от слуг фараоновых избежавый.
Радуйся, слою Божией от неистовства фараона сохраненный.
Радуйся, скорби и тяготы народа твоего разделивый.
Радуйся, с люди твоими много лишений претерпевый.
Радуйся, сретением со сродником твоим Моисеем обрадованный светло.
Радуйся, извещением о грядущем избавлении от рабства египетскаго возвеселивыйся радостно.
Радуйся, святый пророче Аароне, первосвященниче Господень и первый      архиерее Бога Всевышняго.

Кондак 3
Яви Господь пред лице фараона Моисея яко Бога, тебе же славне Аароне яко пророка, во еже дивная и страшная знамения силою Его сотворити. Мы же чудящеся промышлению Божию о тебе, вопием Создателю: Аллилуия!

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Aκολουθία Παναγίας Μυρτιδιώτισσας (24 Σεπτεμβρίου)


Τῇ ΚΔ΄ Σεπτεμβρίου ἀνάμνησης ποιούμεθα τῆς θαυμαστῆς ἐν Μυρτιδίοις τῶν Κυθήρων εὑρέσεως τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Εἰκόνος τῆς Παναγίας.
Ο ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
Μετά τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν τὰ παρόντα Στιχηρὰ Προσόμοια.
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι.
Μίαν συγκροτήσαντες, σὺν τοῖς Ἀγγέλοις χορείαν, τὴν τοῦ Κόσμου Δέσποιναν, ἀρρυπώτοις χείλεσιν, εὐφημήσωμεν, πρὸς Αὐτὴν ἔνθεον, ἐκβοῶντες ὕμνον, Χαῖρε Κόρη παντευλόγητε, Κυθήρων σέμνωμα, καὶ τῶν Κυθηραίων διάσωσμα˙ λιμὴν καὶ καταφύγιον, τῶν ἐν τοῖς κινδύνοις καὶ θλίψεσι. Χαῖρε ἡ ἀρρήτως, Εἰκόνα φανερώσασα τὴν Σήν, ἐν Μυρτιδίοις καὶ χάριν Σου, ἐκ ταύτης προχέουσα.
λβον ἀναφαίρετον, τῶν Κυθηραίων ἡ Νῆσος, θησαυρόν τε Πάντιμον, τὴν σεπτὴν Εἰκόνα Σου, κατεπλούτησε˙ δαψιλῶς βρύεις γάρ, ἐξ αὐτῆς Παρθένε, τὰ ἰάματα τοῖς κάμνουσι, καὶ χάριν ἄφθονον, πᾶσι τοῖς ἐν πίστει προστρέχουσι, Τεμένει τῷ πανσέπτῳ Σου, ὅπερ κατὰ χρέος ἀνήγειραν, παῖδες Κυθηραίων, εἰς δόξαν Σου Παρθένε καὶ τιμήν, καὶ τῆς ἀχράντου Εἰκόνος Σου, λαμπρὸν ἐνδιαίημα.
Νὲαν συστησάμενοι καὶ πανυπὲρλαμπρον ὄντως ἑορτὴν δοξάζομεν, τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου, τὴν φανέρωσιν· μυρσινῶν τόπῳ γάρ, πρὸ μακροῦ Παρθένε, κεκρυμμένην θείοις κρίμασι, ποιμένι σώφρονι, ποίμνην ἐν ἐρήμοις ποιμαίνοντι ἀρρήτως ἀπεκάλυψας, τούτῳ ὑπὲρ φύσιν φωνήσασα˙ ὧδε που εὑρήσεις, Εἰκόνα Μου τὴν θείαν καὶ δραμών, τοῖς Κυθηραίοις ἀνάγγελλε, χαρᾶς εὐαγγέλια.
γειρας παράλυτον, ἐν τῷ πανσέπτω Ναῷ Σου, Μυρτιδίων Δέσποινα, παρὰ Σοῦ τὴν ἴασιν, ἐξαιτούμενον· ἐν νυκτὶ μόνος γάρ, παρὰ των οἰκείων, κατελείφθη καὶ δεόμενος, φωνὴν ἀκήκοεν, ἐκ τῆς σεβασμίας Εἰκόνος Σου, τὴν ἴασιν βραβεύουσαν, τούτῳ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος˙ ὅθεν ἐξανέστη, εὐθέως καὶ σκιρτῶν ὥσπερ δορκάς τὸ ὑπὲρ ἔννοιαν θαῦμά Σου, τρανῶς διεκήρυττε.
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄.
Δεῦτε ψυχικῶς ἀγαλλόμενοι, ὕμνον τῇ Παρθένῳ βοῆσωμεν, καὶ τὴν Αὐτῆς σεβασμίαν Εἰκὸνα χείλεσιν ἁγνοῖς προσκυνὴσωμεν λέγοντες· Χαῖρε ἡ Πολιοῦχος καὶ Προστάτις τῶν Κυθηραίων˙ Χαῖρε ἡ τῶν ἐν λύπαις χαρά, καὶ τῶν νοσούντων ἡ ἵασις˙ Χαῖρε ἡ Νῆσον πᾶσαν ἀεὶ εὐεργετοῦσα, καὶ δυσχερῶν καὶ κινδύνων ἀεὶ διασώζουσα. Μὴ διαλείπῃς ἱκετεύειν Χριστὸν τὸν Θεόν, ὑπὲρ ἡμῶν Θεοτόκε δεόμεθα, τῶν Σὲ Προστάτιν εἰδότων, καὶ ἐλπίδα ἀκαταίσχυντον.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Akathist to Saint Seraphim Rose of Platina

Kontakion 1 
Chosen vessel of Christ, Blessed Father Seraphim, we offer to thee a song of thanksgiving and praise, as we contemplate thy God-pleasing activity and sacrifice. As you now behold the risen Lord, on His throne of glory, you intercede for our pitiful generation. Wherefore we sinners cry out:
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Ikos 1 
During thy earthly sojourn you traded the corruptible riches of a dying world for the inexpressible, infinite riches of the Heavenly King. Renouncing all ties to the earth you sought to acquire the mind and faith of the Holy Fathers of the Orthodox Church, and transmit this grace unto the salvation of many. Honoring thy exploits we praise thee thusly:
Rejoice, seeker of the Truth above all else!
Rejoice, thou who rejected the many temptations of the wide path to perdition!
Rejoice, thou who confessed the Lord Jesus Christ before the world!
Rejoice, thou who exposed the subtle snares of the enemy!
Rejoice, thou who sought the grace and illumination of the Kingdom within!
Rejoice, thou who renounced the created and sought the Uncreated Light!
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Kontakion 2 
Seeing the delusion and folly that passes as the wisdom of this world, you chose the way of Christ and became truly wise. And like a modern Blessed Augustine, you then sought to understand the mystery of the Kingdom of God and the kingdom of man. And desiring His Kingdom, we sing with you to him:
Alleluia!
Ikos 2 
Having avoided the dread abyss of apostasy you raised the cry of salvation unto a thirsty world. Answering to your call we sing to thee:
Rejoice, thou who made clear the path of salvation to darkened modern man!
Rejoice, humble servant who followed Tradition as it was handed down to thee!
Rejoice, philosopher who saw history rest in God's hand!
Rejoice, repentant heart that sought forgiveness of sins!
Rejoice, venerator of Orthodox monarchs!
Rejoice, thou who exposed the error of God-rejecting humanity!
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Kontakion 3 
Finding thyself with a incurable illness in thy youth, you entreated the Holy Mother of God for healing to have time to produce fruit for her Holy Son. And because you found that mercy, we sing to the Lord Jesus Christ:
Alleluia!
Ikos 3 
Having sought ascetic labor as a healing from sin, you have been exalted from on high. You now plead to the Eternal Judge of mankind for your spiritual children and for all who cry to you such things as these:
Rejoice, thou who was purified by sufferings!
Rejoice, thou who sought mercy from the Mother of God to do her Son's work!
Rejoice, thou who sought to walk the narrow path that leads to life!
Rejoice, thou who, unlike the lawyers of old, helped others to walk that path!
Rejoice, thou who shone with the radiance of the Kingdom of Heaven!
Rejoice, tho who humbly accepted your place in the succession of the righteous which was allotted thee by the Holy Trinity!
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Kontakion 4
Having been born in a land separated from the saving truth of Orthodoxy, you labored to present to the west Holy Saints of its own as a lamp out of error. And we, benefitting from thy labors, join the hymn to the Holy Trinity by singing:
Alleluia!
Ikos 4
Having witnessed in thy youth the modern wonderworker, St. John Maximovitch of San Francisco, saving souls like a modern St. Martin of Tours, you followed his example by thy love for the saints of the west. Rejoicing in their light we cry:
Rejoice, thou who glorified God's saints such as St. Gregory of Tours!
Rejoice, thou who followed the path such as St. Herman of Alaska!
Rejoice, thou who indicated the way into the Kingdom of Heaven for many such as St. Innocent!
Rejoice, native born holy vessel such as St. Peter the Aleut!
Rejoice, light to new lands such as St. John Maximovitch!
Rejoice, holy guardian of the Sacred such as Father Gerasim of Alaska!
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Kontakion 5
Seeing many around thee fall into the errors of both the left and right, thou resolved to follow the blessed Royal middle path that leads to the Kingdom of Truth. And we, attempting to follow thy steps, praise the Lord with this song:
Alleluia!
Ikos 5
Desiring to understand how one can remain faithful to Christ in a time when the love of many has gone cold, you found that only suffering endured with pain of heart for Christ's sake leads to salvation. And we, groaning with sufferings cry out:
Rejoice, pastor who taught in word and deed!
Rejoice, true Christian who took up his cross and followed Christ!
Rejoice, teacher who learned from the Saints!
Rejoice, exponent of spiritual sobriety!
Rejoice, thou who condemned the errors of compromise!
Rejoice, man of understanding who rebuked the modern Pharisees!
Rejoice, Holy Father Blessed Seraphim, radiant lamp of Christ illuminating the last times!
Kontakion 6

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

АКАТИСТ НА ЧЕСТНИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН

Кондак 1

Дойдете, христоименни люде, да съставим похвала на честния Кръст, на който Христос, Царят на славата, като простря ръце, ни възведе в първото блаженство, от което отпаднахме, прелъстени от змията. А ти, о, пресвети Кръсте, като имаш присъщата на тебе сила на Разпнатия Христос, спасявай ни и запазвай от всякакви беди, нас, които с любов ти зовем: Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление.

Икос 1

Ангелските ликове като Божии служители, стоящи около Кръста, прославят доброволното страдание на Жизнодателя Христос. А ние, избавени от вечна смърт чрез Неговите страдания, като подражаваме на горните сили, радостно зовем:
Радвай се, Кръсте, защото на тебе Христос, нашият Бог, доброволно прострял ръце, извърши нашето спасение; радвай се, защото чрез разпнатия на тебе Христос престъплението на Адам и Ева, прострели ръце към забраненото дърво, се изглади.
Радвай се, защото чрез издигнатия на тебе като престъпник Законодател древната клетва бе потъпкана; радвай се, защото чрез извършеното на тебе странно тайнство човешкият род се избави от смърт и тление.
Радвай се, защото чрез Пострадалия и Умрял на тебе жилото на смъртта се съкруши; радвай се, защото чрез Неговите страдания Бог се примири с човеците.
Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление.

Кондак 2

Като видя падналите човеци, Господи, Ти се въплъти и доброволно претърпя кръст и смърт за нашия род, за да избавиш от вечна смърт изповядващите Те като Син Божий и пеещи Ти: Алилуия.

Икос 2

Човешкият разум не може да постигне великата тайна на Твоето въплъщение, Христе, и на Твоето доброволно страдание за нас: как Ти, безстрастният Бог, си претърпял кръстна смърт като човек, и това оръдие на Твоята смърт си направил извор на живот и спасение за всички, благочестиво вярващи в Тебе и хвалебно възпяващи:
Радвай се, Кръсте, на който се извърши тайнството, предопределено от векове; радвай се, защото на тебе стана нашето изкупление, многоразлично описано в образи и сенки.
Радвай се, защото умрелият на тебе Жизнодател източи кръв и вода, с които се умиват нашите грехове; радвай се, защото с капките от Неговата пресвета кръв се очистват греховните струпеи от душите ни.
Радвай се, Кръсте, възжелан от християните като дърво на живота сред Божия рай; радвай се ти, който умно ни храниш с плодовете на безсмъртието и ободряваш с надежда за вечен живот нашето малодушие.
Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление.

Кондак 3

Твоят Кръст, макар и видимо дърво, е облечен с Божествена сила и вещественото на този свят умно извършва чудото на нашето спасение, като ни подбужда да Ти пеем: Алилуия.

Икос 3

Като имаме пред очите си пресветия Кръст, със светолепно поклонение го почитаме заради разпнатия на него Спасител Христос, целуваме го и зовем:
Радвай се, Кръсте, прославен от Христовото послушание и страдание; радвай се, възвеличен от издигането на тебе на Сина Божий, Който издигна целия род от Адамовото падение.
Радвай се, защото чрез сбъдналото се на тебе страшно тайнство земята се ужаси и затрепери сякаш искаше да погълне законопрестъпните; радвай се, защото от заклания на тебе Агнец Божий храмовата завеса се раздра и ветхозаветната жертва престана.
Радвай се, Кръсте, защото чрез разпадналия се под тебе камък коравосърдечният еврейски род поради неверие отпадна от Бога и се лиши от благодатта на свещенството и царството; радвай се, защото чрез помрачилото се слънце в Христовото страдание нощта на многобожието премина и възсия светлината на вярата.
Радвай се, честни Кръсте, всерадостно знамение на нашето изкупление.

Кондак 4

Дишащи буря от злоба и движени от завист, иудейските първосвещеници скриха в земята Твоя Кръст, Христе Боже, за да не бъде изобличение на тяхното безумие. Но той като скъпо съкровище възсия от недрата на земята, намерен по усърдието на благочестивата царица Елена и явен за радост на целия свят, с богоприятна песен: Алилуия.